Nasza oferta

  • Kompleksowe usługi księgowe
  

Szczegółowa oferta

• Prowadzenie ksiąg rachunkowych, książki przychodów i rozchodów, ryczałtu, karty podatkowej, prowadzenie rejestrów VAT.
• Składanie odpowiednich deklaracji dotyczących zobowiązań budżetowych, rejestrów podatku od towarów i usług - VAT.
• Pomoc przy rejestracji nowo powstałych podmiotów gospodarczych w tym umów spółek i KRS.
• Przygotowywanie dokumentacji nawiązania stosunku pracy jak i jego rozwiązania, warunków zatrudnienia i innych wymaganych przepisami Kodeksu Pracy.
• Prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowo-płacowej.
• Ustalanie wymiaru urlopów wypoczynkowych i ewidencja jego wykorzystania.
• Przygotowywanie list płac wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami regulaminu wynagradzania obowiązującego u Klienta.
• Pełna obsługa umów o prace i umów cywilno-prawnych (zleceń i o dzieło).
• Przygotowywanie i przekazywanie do ZUS deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych.
• Reprezentowanie klienta przed organami podatkowymi – zgodnie z życzeniem Klienta.
• Rozliczenia roczne z dochodów uzyskanych w Polsce i za granicą: PIT-16A, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.
• Sporządzanie rocznych informacji pracowniczych (PIT 11, PIT 40, PIT 8A, PIT-4, PIT-4R, PIT-8AR).
• Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, tabeli amortyzacyjnych.
• Wyprowadzanie zaległości oraz sporządzanie korekt za lata ubiegłe do Urzędu Skarbowego i ZUS-u.
• Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych : bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej.
• Sporządzanie obowiązkowych sprawozdań na potrzeby GUS, banków.
• Przygotowywanie wniosków do ZUS i US o wydanie zaświadczeń o nie zaleganiu ze składkami i podatkami.
• Ewidencja zaświadczeń lekarskich oraz sporządzanie odpowiedniej dokumentacji do ZUS w razie wypłaty zasiłków przez ZUS.
• Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu.

Cennik usług

Zapoznaj się również z naszym cennikiem usług, a także z historią naszego biura.